Kirkerne / Præstegården / Præster i Karleby

Præster i Karleby

1547- Peder Brunch eller Brunkær
1549- Kristoffer Jørgensen
1584- Peder Jakobsen Godike
1605-1628 Nils Hansen Vingaard
Niels Hansen Vingaard og hans kone skænkede hver Karleby kirke en lysestage
Inskriptionen lyder:
 
1629-1650 Markus Kristensen Humble
1650-1673 Batasar Kristoffersen Maschwedel
1673-1681 Anders Jørgensen Bogense
1682-1695 Peder Jørgensen Damsberg
1695- 1729 Erik Danneker
1729- 1742 Oluf Larsen Biering
1742-1753 Peter Hjort
1753-1764 Johan Hegelahr
1764- 1801 Jakob Borch
Det var i hans tid Præstegårdens nuværende stuehus blev bygget. Der er dog lidt usikkerhed om, hvornår det er sket, men formodentlig er det sket i årene efter auktionen over materialer fra Nykøbing Slot 1767. Der findes – så vidt jeg ved - ikke noget skriftligt om det, så hvad enten jeg skriver 1768 eller som Lütken ”omtrent 1785”, så er det forbundet med megen usikkerhed, men sandsynligvis engang i sidste halvdel af d. 18. århundrede.
 
1802 Søren Tybring
1803-1841 Hans Resen Steenstrup
Vi har stadig han og hans kones kors på kirkegården.
 
1841-1866 Otto Didrik Lütken,
der var præst her i Karleby, Horreby og Nr. Ørslev pastorat. Vi har fra hans tid en del skrifter. Fra embedsprotokollerne ved vi en hel del om præstegården, ligesom der i de gamle breve her fra præstegården er fortalt om forpagtninger og aftægter. Familien Lütken har stadig et stort familiegravsted på Karleby kirkegård.

1866-1904 C. Poulsen
var først præst siden provst. I hans tid blev kapelanfløjen tilbygget, da han havde en del kapelaner boende, som kunne passe pastoratet, men han selv kunne forsætte som provst også selvom han for længst havde rundet de 70 år. Hans barnebarn har skrevet om hvordan det var at være på ferie hos den gamle provst. C. Poulsen nåede at gå af som provst inden han døde, men blev begravet på Karleby kirkegård hvor han stadig ligger.
 
1904-1925 Otto Nicolai Møller
var født i Thoreby 1862 d. 15. april, student fra Sorå akademi 1881. Cand.Teol. 1887. Samme år kaldet til personel Kapellan for Høje Tåstrup menighed i Sjællands stift 1892. Sognepræst til Alrø menighed under Århus stift. 1904 d. 27. maj kaldet til sognepræst for Karleby-Horreby menigheder. Entlediget i nåde og med pension d. 31. oktober 1925.
Hans efterfølger, William Larsen, tilføjer om ham: Død 26. januar 1931 i Odense. Begravet på Dalum kirkegård. I Møllers sidste år her frasolgtes yderligere præstegårdsjord. Under d. 27. juli 1921 er der tilført protokollen:
”Med henvisning til Stiftøvrighedens skrivelse af 5.d.m. approberer ministeriet herved, at 4,41 ha (8 tdr. land ) ager og eng af de til Karleby præstegård i Falsters søndre herred hørende jorder beliggende mellem hovedvejen og det offentlige vandløb, udbydes til salg fra 1. april 1922 at regne i overensstemmelse med reglerne i lov af 4. oktober 1919 om afhændelse af de til præsteembeder henlagte jorder til oprettelse af husmandsbrug, således, at der ved præstegården forbliver ca. 8,4 ha (omtrent 15 tdr. land) ager samt en lynglod på Horreby lyng.
Herefter oprettedes husmandsbruget Tunderup Strandvej 3, Niels Marius Hansen Madsen og Ingeborg Kristine Madsen, f. Larsen, købte ovennævnte 8 tdr. land og oprettede husmandsbruget. Husmandsbruget er i dag overgået til oldebarnet.

1925-32 William Larsen 
Han var bornholmer og stod IM nær. Han startede mange aktiviteter i sognene og gjorde meget for ungdommen. Mange ældre husker stadig (2000) ungdomsmøderne, der i hans tid blev afholdt i præstegårdshaven om sommeren. Han flyttede til Ålborg.

1933-48 B. Daniel Bock.
Om den tid har fru Bock, Sonny Dagny Svensen, fortalt i et lille hæfte med titlen Den lange dag, 1918-1990.

1948-53: Valdemar Boyhuus Mølgaard
blev i 1924 student fra Frederiksberg, kandidat i 30, sekretær for KFUMs centralforening i København 1930, sekretær for British and Foreign bible society i Sydvestkina og Indokina 34-40 (Yunnan), fra 1940 frivillig dansk i de allierede styrker, kaptajn i den engelske hær. Afskediget 15. juli 1953. Rejste til England. Skandinavisk sømandspræst og associated præst ved den irske, presbyterianske kirke i Derriaghy, Dunmurry, Nord-Irland.
I 1935 blev han gift med Margaret Mc. Keown, der var født i Birmingham i England. I hans tid blev der foretaget en gennemgribende restaurering af præstegården, 1948-49. Se tegningerne over præstegården.
 
1954-68: Jens Christoffersen
der var gift med Mona Kousholt. Se: Min vej til præstegerningen, 1956, s. 53 fl., hvor Christoffersen netop skriver om sig selv og sin vej til præstegerningen.

1968-75: Vakant.
På grund af præstemangel valgte man i en periode ikke at have selvstændig præst, i Karleby og Horreby. Embedet passedes i den tid af pastor Krog Nielsen, Sdr. Kirkeby Sdr. Alslev.

1975-92: Erland Beder,
der var født og opvokset på Færøerne. Først blev han uddannet til folkeskolelærer, og sammen med sin hustru, Elna Beder, der også var færing, var han lærer i Tingsted skole.
Han tog særuddannelsen til præst og blev ansat her i Karleby-Horreby pastorat 1975. Elna Beder døde 1991, og året efter flyttede han til Færøerne, hvor han blev præst.
I begyndelsen af 1990´erne havde menighedsrådet ansøgt kirkeministeriet om tilladelse til at nedrive udlængerne. Daværende kirkeminister Torben Rechendorff havde planlagt en besigtigelse af bygningerne, men pludselig blev der udskrevet Folketingsvalg og hans efterfølger A.O.Andersen ønskede bygningerne bevaret.

1992-93: Elsebeth Diderichsen
var gift med rektor for præsternes efteruddannelse Ole Jensen, var her kun godt et år og flyttede så til Vanløse, hvor hun blev præst.
 
1994-2006: Ernst Søgaard Jensen
er født i 1945 i Åstrup i Vestjylland. Han blev uddannet folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium og efter endt militærtjeneste blev han ansat ved Østofte skole på Lolland. Her var han ansat i 26 år, de sidste 6 år delvist med orlov, da han studerede teologi ved Københavns universitet, hvor han blev cand. teol. i 1994. Efter det obligatoriske ophold på pastoralseminariet dette forår, fik han ansættelse som sognepræst ved Karleby og Horreby sogne med bistandsforpligtelse i Nykøbing F, hvor han betjente plejehjemmet Bakkehuset. Senere blev der foretaget en strukturændring, hvorved pastoratet tillagdes Sdr. Alslev sogn og således blev et 3-sogns pastorat. Første november 2005 gik han på pension og flyttede sammen med sin hustru, Inger Marie Jensen, til Vadum ved Aalborg.
 
2006- : Anna Sloth Jørgensen
er født i 1976 i Stege på Møn, blev teologisk kandidat fra Københavns universitet 2004. Hun blev ansat 1. juli 2006. Men inden hun med sin mand og to børn flyttede ind i Præstegården i april 2007 gennemgik Præstegården en gennemgribende renovering. I den periode boede Anna Sloth Jørgensen til leje på Korselitsevej 1 og præstekontoret blev også flyttet hertil, så i den periode var det altså Sønder Alslev sogn, der var hovedsognet.
I forbindelse med ansættelsen skete der endnu en omstrukturering af stillingen, således at Sognepræsten nu kun er ansat til at være 50 % sognepræst, de sidste 50 % af sin tid skal hun bruge til at varetage Folkekirkens Skoletjeneste i Lolland Falsters Stift. Se eventuelt mere på www.sylf.dk

2008-2009: Margrethe Horstmann
var fra oktober 2008 til august 2009 barselsvikar i pastoratet.

2012: Gitte Sylvest Larsen
var fra 1. marts 2012 til 30. december barselsvikar i pastoratet
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen | Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F  | Tlf.: 54 44 73 18