Kirkerne / Horreby Kirke
 
 

Kirken er sandsynligvis opført engang i løbet af 1200-tallet og indviet til enten Skt. Morten eller Skt. Jørgen.
Den består af unggotisk kor og skib, mens tårnet er sengotisk, alt er bygget i munkesten, med munkeskifte.
Det nuværende våbenhus er fra 1878, da det afløste et ældre.
Kirken er annekskirke til Karleby,
hvilket den har været
allerede før
reformationen.
I 1650 blev den
lagt under
Falkerslev.
 
 

I 1688 blev det besluttet at kirken skulle lukkes, men først 8 år senere blev den faktisk lukket, og sognet blev delt mellem Karleby og Nørre Ørslev, men efter henvendelse til kongen blev den året efter atter åbnet, dog med den betingelse, at der de fire vintermåneder altid skulle prædikes først i Karleby kirke, og derefter skiftevis i de to andre, mens der om sommeren skulle prædikes hver søndag i alle tre kirker. Tredje søndag i fasten i 1697 begyndte man atter at holde gudstjeneste og det har man gjort siden.
Nørre Ørslev, Horreby og Karleby havde sognefællesskab indtil 1895, hvorefter præsten i Karleby kun var præst i 2 kirker, men fra 2003 kom Sønder Alslev sogn med i pastoratet.
I 1729 blev tårnet kalket rødt med hvide detaljer og skib
og kor og våbenhus hvidt med røde detaljer.
Kronen havde kaldsretten og ejede kirke indtil 1767,
da den blev solgt på auktion til præsten Jacob Borch.
Efter dennes død i 1801 var der forskellige ejere,
indtil den i 1822 blev overtaget af sognets gårdmænd,
og den 1. Januar 1915 overgik den til selveje.
 
 

Kirken er nu kalket hvid og har rødt tegltag. Den har ikke nogen sokkel, men hviler på en grov kampestenssyld, der er synlig særlig i nordsiden og ved tårnet. Kor og Skib har hjørnelisener på langsiderne. På korets sydside er der et portalfremspring, der når helt op til tagskægget. Heri er der en tilmuret præstedør, hvis øverste top kun er 154 cm over nuværende terræn. Vinduet i korets østgavl er nu tilmuret. Over rejsehøjde er der
i korgavlen et dobbelt savskifte, svarende til skibets gavl, der på begge sider af korets tag
har et 3 dobbelt savskifte. Toptinden på korets og skibets gavl er afdækket med munke-
tegl. Den nu tilmurede nordportal (kvindernes indgang) skærer gennem gesimsen, men er
borthugget forneden. Dørens tilmuring
med kampesten er udført i 1699. Over
skibets vinduer ses spor af ældre
vinduer; disse var i 1832 i hvert
fald på sydsiden erstattet af
firkantede vinduer.____
 
 

Fra tårnet har der været en rundbuet portal til skibet, som vist nok er samtidig med tårnet.
I tårnrummet er opsat en hvælving, som aldrig har været fuldført.
Allerede i 1590 var tårnet "brøstfældigt og slet
overalt, så der var fare for, at Klokken faldt ned,
hvis der ikke blev bragt Hjælp i tide".
I 1718 fortæller et nyt syn af kirken:
"Klokketårnets vestre Gavl er rent nedfalden
af Guds strænge Vejr, og den østre Gavl kan
ikke længe stå, det Gud forbyde, at der ikke
skulle komme sådan en Storm, så falder
samme Gavl ned og slår Sanghuset i stykker?.

Reparationen gav tårnet pyramidespir, men
i begyndelsen af det 19. århundrede blev
tårnets øverste stokværk og gavltrekanter
opført.

Alter

Altertavlen Er et enkelt stykke arbejde i bruskbarok fra. O. 1650.
I storfeltet er indsat et maleri, der forestiller Kristus og den samaritanske kvinde.
Det er signeret N. Lytzen 1864, og i topstykket er der et maleri, der forestiller Kristi opstandelse. Det er udført af 1756-57 af Hans Elers. Tavlen har moderne stafferinger og i frisefeltet mellem malerierne står der: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”. Alterskranken er med udsavede balustre, hvoraf en del er fra 1721, resten nyere. Alter

Klokker

klokke

I våbenhuset hænger den gamle kirkeklokke. Den er støbt af M. Seest, L. Andersens Eft. I Århus.
På klokken står der: ”Se jeg forkynder jer en stor glæde. Bekostet af Horreby sogns kirkeejere, anno 1907.”
Når kanten er slået af skyldes det kimning med jernhammer. Lyden var herefter dårlig, og i 1979 besluttede menighedsrådet at få opsat en ny klokke. Den blev støbt i Annecy-Le-Vieux i Frankrig og bærer følgende inskription: ”Støbt til Horreby Kirke 1979 af Pierre Paccard som afløser for en klokke fra 1907. – Se, jeg forkynder jer en stor glæde”.

Kalkmalerier

Ved restaureringen i 1914 blev der fundet kalkmalerier fra to tidsperioder. De var kun fragmentarisk bevaret, hvorfor de atter blev overkalket, med undtagelse af et indvielseskors på triumfvæggen syd for korbuen. Netop på denne del af væggen fandt man malet den ridderlige Skt. Morten, der med sværdet deler sin kappe med tiggeren. De øvrige trefjerdedele af væggen er optaget af Skt. Jørgens kamp med den krokodillelignende drage. På skibets sydside er der scener af lidelseshistorien: Judaskysset(?), Maria med den døde Kristus og gravlæggelsen. På nordvæggen er der en kæmpefremstilling af Gethsemane. Kristusfiguren er her ca. 2 meter. Over den gamle norddør er malet syndefaldet.

Prædikestol

I 1721 ønskedes prædikestolen fornyet. 1724-25 købtes en jernstang til at holde den nye ”himmel”. Den gamle himmel og jernstang var da kommet til Nørre Ørslev kirke.
I 1748 repareredes stol og himmel af Andreas snedker.
I 2012 blev prædikestolen malermæssigt istandsat og den blev malet i nye farver der passede til stolestader og orgel.

Orgel

Orgel
Afløser et Frobenius orgel fra 1925. Det er bygget af A.E.Langs Eftf. Greve og indviet 2004. Orglet har 10 stemmer 2 manualer og pedal. Orgelfacaden er bibeholdt.

Døbefont

er af romansk granit. 
Dåbsfadet er nederlandsk arbejde fra o. 1625.dåbsfad

Korbuekrucifiks

Krucifikset er fra sidste halvdel af 1600-årerne. Kristusfiguren hænger dybt i armene og hovedet hælder bagover mod højre skulder, håret falder i lange lokker ned på skuldrene, velproportioneret krop, smalt lændeklæde, højre fod er lagt over venstre. Et tidligere korbuekrucifiks fra ca. 1325 findes i dag i Maribo stiftsmuseum.

Skriftestol

I 1699 nævnes der en skriftestol, og i 1835 ønskedes både den og degnestolen malet. I 1845 foreslog synet præstestolen flyttet bort fra sin plads ved siden af alteret ned i koret over for degnens stol, der burde forandres i lighed med præstens, men selvom de var der også i 1970 er de altså fjernet.

Pengeblokken

Står i våbenhuset. Den er af jernbunden eg med jernlåg og cylinderlås. pengeblok
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundplan over landsbyen Horreby fra året 1794 lige før udskiftningen og udflytningen af nogle af gårdene. Kirken er placeret på et højdedrag i den nordlige del af landsbyen.

Gravminder

Indmuret i korets nordvæg er to epitafier:
Karine Nielsdatter, død 12. dec. 1592
Karine
 
Sognepræst Jacob Borch, død 4. november 1801 i sit 79. år som ejer af denne kirke efter at have været lærer for denne menighed i 37½ år, og hustru Christ. Soph. Gymoes, død 1800 i sit 77 år, samt deres plejesøn Godtfred Gymoes, i 7 år personel kapellan hos J.B., sognepræst efter hans død i fire måneder, død 1802, 36 år gl. Stenen lagt af dennes enke. Syb. Dorth. Gymoes.
 
Sognepræst Anna Sloth Jørgensen | Tunderup Strandvej 1, 4800 Nykøbing F  | Tlf.: 54 44 73 18